Zdjęcia z lat 2018-2020

Widoki Ostroroga w obiektywie Łukasza Wlazika (SzamoDron)

Zdjęcia wykonane z drona są źródłem przeżyć estetycznych, zaspojają naszą ciekawość („to tak to wyglada z góry”), wyczytać z nich można też pewne informacje związane z przeszłością miasta i kierunkami jego rozwoju.

Dobrze widać na nich miejsce, gdzie znajdował się ostrorogski zamek. Chodzi tu o dawną wyspę na Jeziorze Wielkim (dziś to półwysep). Pierwsza zachowana wzmianka o Ostrorogu dotyczy właśnie wydarzeń w budowli tam się znajdującej (najprawdopodobniej było nieduży drewniany obiekt łączący funkcje obronne i mieszkalne – fortalicjum) – w lutym 1383 r. w czasie tzw. wojny Grzymalitów z Nałęczami, czyli wojny domowej rodów wielkopolskich, schronił się tam Sędziwój Świdwa – właściciel Szamotuł (z rodu Nałęczów), kronika Janka z Czarnkowa wymienia imię Dzierżka Grocholi – ówczesnego właściciela tej niewielkiej twierdzy. W XV w. wznosił się tam znacznie potężniejszy zamek, zbudowany na wielkich głazach i palach, 3-piętrowy, częściowo murowany, wyższe części kamienno-drewniane. Został on zburzony w XVIII w. przez ówczesnego właściciela Ostroroga. W czasie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 60. XX w. odkryto tam ślady jeszcze wcześniejszej osady – z IX-X w. 

Na wzgórzu na terenie dzisiejszego cmentarza – pomiędzy jeziorami Wielkim i Małym – przez kilka wieków stał kościół św. Jakuba, uznawany za miejsce cudów (http://regionszamotulski.pl/kosciol-sw-jakuba-w-ostrorogu/). Warto wspomnieć, że wieżę kościoła Wniebowzięcia N.M.P. w Ostrorogu widać z wielu kilometrów. Nie jest ona bardzo wysoka, ale ukształtowanie terenu sprawia, że jest dobrze widoczna z różnych stron, nawet z sąsiedniej gminy. Budynek świątyni powstał najprawdopodobniej w XV w. (styl późnogotycki), przebudowany w 1776 r. w stylu barokowym, wyposażenie rokokowe.