Ze Statutu Stowarzyszenia:

Cele i środki działania

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie postaw patriotycznych.
 2. Kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziemi Szamotulskiej.
 3. Podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem Szamotuł i regionu w kraju i za granicą.
 4. Wyrażanie opinii w zakresie potrzeb społecznych i kulturalnych obywateli wobec władz samorządowych i administracyjnych różnych szczebli.
 5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora organizacji pozarządowych.
 6. Rozwój społeczeństwa informatycznego, popularyzacja nowych rozwiązań i narzędzi w działaniach artystycznych oraz edukacji kulturalnej.
 7. Inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego.
 8. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym edukacja kulturalna dzieci, młodzieży, dorosłych.
 9. Promocja i wspieranie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej opartej na lokalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym.
 10. Inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnej oraz integracja lokalnego środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służąca przeciwdziałaniu i zapobieganiu patologiom i wykluczeniu społecznemu.
 11. Promocja i rozwój obszarów wiejskich.
 12. Działania związane z troską o środowisko i rozwój ekologii.
 13. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych.
 2. Działalność naukową, popularyzatorską, edukacyjną w obszarze zjawisk artystyczno-kulturalnych.
 3. Popularyzowanie i upamiętnianie sylwetek ludzi znaczących w historii Ziemi Szamotulskiej oraz upamiętnianie wydarzeń historycznych.
 4. Opiekę nad miejscami i obiektami związanymi z historią regionu.
 5. Inicjowanie i organizowanie działań zmierzających do ochrony zabytków, przyrody , środowiska.
 6. Gromadzenie pamiątek, materiałów historycznych, zabytków kultury materialnej i artystycznej.
 7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi wywodzącymi się z regionu.
 8. Tworzenie i prowadzenie zajęć warsztatowych, edukacyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych.
 9. Inicjowanie zajęć ogólnorozwojowych i artystycznych wśród grup zagrożonych marginalizacją, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami, osób w podeszłym wieku,
 10. Inicjowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
 11. Działalność wydawniczą.
 12. Prowadzenie serwisów internetowych, blogów i innych form aktywności w Internecie.
 13. Współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, sprzyjającą osiąganiu celów statutowych Stowarzyszenia.
 14. Produkcję filmów, nagrań, publikacji i elementów materialnej inwencji twórczej i artystycznej.
 15. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie WOLNA GRUPA TWÓRCZA

zostało zarejestrowane w roku 2016.

Nazwą i – częściowo – składem członków nawiązuje do grupy artystów i ludzi związanych z kulturą, którzy działali na rzecz regionu szamotulskiego 25 lat wcześniej (Wolna Grupa Twórcza ’90).

e-mail wgt.szamotuly@gmail.com

NIP 787 211 52 49

REGON 365 822 541 000 00

KRS 0000 645 647

konto bankowe: Bank Spółdzielczy Duszniki 459 072 000 220 040 410 237 500 01

Zarząd Stowarzyszenia:

Agnieszka Krygier-Łączkowska

Jarosław Kałużyński

Łukasz Bernady

Nasz pierwszy projekt: Tańczymy na plyndzu

Pomysł nasz, realizacja ‒ we współpracy z Szamotulskim Ośrodkiem Kultury. I ‒ oczywiście ‒ z Zespołem Folklorystycznym „Szamotuły”.

Kultywowanie tradycji regionalnej ‒ integracja mieszkańców ‒ zabawa i nauka

Pierwsza realizacja: 3.06.2017 r.