Regulamin konkursu „Rodzinne Bajanie”

 Postanowienia ogólne

 1. Celem konkursu jest wyłonienie przez Komisję Konkursową 3 zwycięskich prac – pisanych prozą baśni rodzinnych.
 2. Regulamin określa zasady konkursu „Rodzinne Bajanie” polegającego na rodzinnym stworzeniu baśni do jednej wybranej ilustracji autorstwa Marii Martin-Olszewskiej (spośród przedstawionych przez Organizatorów).
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie zespoły, które chcą wziąć udział w konkursie.
 4. Organizatorami konkursu są:

a) Fundacja Varietae, ul. Nowa 6/4, 64-500 Szamotuły, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000320832, NIP 7831647908, varietae.pl, fundacja.varietae@gmail.com, tel. 661 678 252,
b) Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza, ul. Kolarska 11, 64-500 Szamotuły, wpisane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000645647, NIP7872115249, regionszamotulski.pl, wgt.szamotuly@gmail.com.

5. Organizatorzy wyznaczają Koordynatora Konkursu, odpowiedzialnego za jego przeprowadzenie i ogłoszenie wyników.

II Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być zespół złożony z przedstawicieli co najmniej 2 pokoleń, w tym dziecko do lat 12., z zastrzeżeniem, że uczestnictwo osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców (dalej: „zespół”).
 2. Każdy zespół może przesłać tylko jedną pracę konkursową, niepublikowaną wcześniej oraz niebiorącą udziału w innych konkursach.
 3. Zgłoszenia tekstu do Konkursu mogą dokonać tylko jej autorzy.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

III. Zasady konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja 2020 r. i trwa do 15 czerwca 2020 r.
 2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora 3 najciekawszych tekstów, które zostaną umieszczone w e-booku lub na stronie www Organizatora. Komisja może przyznać wyróżnienia wg własnego uznania.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych prac, które spełniają wymagania konkursowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu pracy, która narusza Regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, jeśli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż pięć lub w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
 6. Organizator ma prawo do odwołania konkursu. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

IV Wytyczne dotyczące tekstu baśni

 1. Organizator zastrzega, że baśń musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 2. Utwór musi być zostać nadesłany w języku polskim.
 3. Organizator ustala, że maksymalna długość tekstu wynosi 1–1,5 strony formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5.
 4. Nadesłane prace ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów: ciekawy, oryginalny pomysł, poprawność i plastyczność języka.

V Zasady przesyłania pracy

 1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora
 2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: fundacja.varietae@gmail.com bądź przez messenger powiązany z kontem na Facebooku Fundacji Varietae w formie pliku .DOC. W treści wiadomości bądź e-maila należy podać imię i nazwisko autorów tekstu, nazwę zespołu (jeśli została stworzona), nr telefonu kontaktowego.
 3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora Konkursu.

VI Nagrody

 1. W Konkursie zostaną nagrodzone co najmniej 3 zespoły autorskie (z zastrzeżeniem: par. III, pkt. 5), które stworzą najciekawsze baśnie, wybrane przez Komisję Konkursową.
 2. Organizator przewiduje dla zespołów atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 3. Organizator przewiduje zamieszczenie najciekawszych prac online na stronie www lub w formie e-booku.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora w terminie do 7 dni od ostatniego możliwego dnia przesyłania pracy konkursowej.
 5. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu.

VII. Prawa autorskie

 1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatorów.
 2. Przekazanie autorskich praw majątkowych odbędzie się przez podpisanie oświadczenia, które przygotuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji tekstu baśni, z poszanowaniem oryginalnej formy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
 3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z ochronie danych osobowych i Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 5. Sponsorem wszystkich nagród w Konkursie są Organizatorzy.
 6. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronach Organizatorów www.varietae.pl. i regionszamotulski.pl.